Gordy Set 2 (13 Photos)

Thanks to Luke for sending this set.